De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort, waarin de VAB en collega-kringen uit de regio samenwerken, heeft samen met de gemeenten een brandbrief gestuurd naar het Verbond van Verzekeraars over de problemen met de verzekerbaarheid van zonnepanelen op onder meer bedrijfsdaken. Nederland kent een fors dakvlak dat mogelijk geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit is ook in de regio Amersfoort het geval en wordt door zowel de regiogemeenten als het bedrijfsleven als een kans gezien. In de praktijk is het plaatsen van zonnepanelen weerbarstiger en worden er minder op daken van gebouwen gerealiseerd dan wenselijk is. Een van de zaken die een rol speelt, is de verzekerbaarheid van bedrijfspanden. Het is daarom dat het bedrijfsleven en de gemeenten de brief aan het verbond hebben gezonden..

Daarin wordt begrip getoond voor het feit dat een zonnestroominstallatie op het dak het risico voor een verzekeraar kan vergroten als gevolg van een mogelijk grotere kans op brandgevaar en door de hogere verzekerde waarde van het pand. Maar in veel gevallen heeft dit tot gevolg gehad dat panden praktisch onverzekerbaar werden. Om dit te verbeteren heeft de introductie van de Scope 12 regeling plaatsgevonden, die een onafhankelijke inspectie op de kwaliteit van zonnestroominstallaties mogelijk maakt. Ook is er een herzien landelijk keurmerk InstallQ dat een verzwaarde erkenningsregeling voor zonnestroominstallateurs is en minder risico op brandgevaar oplevert. Bovendien is er een richtlijn van de Nederlandse Brandweer over de veilige integratie van zonnestroomsystemen op daken en velden gekomen. Dit alles heeft echter nog niet geleid tot een soepeler houding vanuit de verzekeringsbranche. De verzekerbaarheid van enorme oppervlakten aan daken van bedrijfshallen waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden, laat daarom nog te wensen over.

De Federatie en gemeenten vragen de verzekeringsbranche om daadkracht waar het gaat om het mogelijk maken van een adequate verzekering van bedrijfspanden waar men voornemens is om zonnepanelen te plaatsen, of het hierbij nu gaat om nieuwbouw dan wel bestaande bouw. Daarbij wordt gewezen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Overheid, het bedrijfsleven, maar ook de verzekeraars hebben elkaar nodig om de energietransitie mogelijk te maken, elk vanuit hun eigen rol. Nu is sprake van een impasse, omdat ondanks een aantal maatregelen nog steeds geen betere verzekerbaarheid van bedrijfspanden met zonnepanelen mogelijk is. De briefschrijvers rekenen erop, dat dit gezamenlijk appel van de regiogemeenten en het georganiseerde bedrijfsleven uit de Regio Amersfoort een stimulans zal zijn om te bewerkstelligen dat dit wel mogelijk gaat worden.