Het bestuur van de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) is bezorgd over de vraag of er voldoende ruimte komt voor de groei en continuïteit van bestaande bedrijven en de vestiging van nieuwe in Amersfoort en de regiogemeenten in de komende jaren. Deze ruimte moet worden geschapen in de omgevingsvisies en aanverwante nota’s, die zowel de provincie als de gemeenten de komende tijd moeten maken of al vastgesteld hebben. De VAB maakt zich zorgen omdat in de stukken die tot op heden over de omgevingsvisies zijn gepubliceerd, in discussie zijn of reeds vastgesteld verhoudingsgewijs weinig over het belang van een gezond bedrijfsleven terug te vinden is. En als het al genoemd wordt staat het niet op de eerste plaats. Bovendien lopen de opvattingen en becijferingen van de verschillende overheden sterk uiteen. Een gezonde toekomst van het regionale bedrijfsleven is daarmee niet gediend.

Provinciale Omgevingsvisie

De provincie Utrecht heeft op 10 maart 2021 haar Omgevingsvisie vastgesteld. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot volgend jaar is er gelijktijdig een interimverordening vastgesteld om deze periode te overbruggen. De provincie maakt ten aanzien van bedrijventerreinen de keuze, dat uitbreiding bij voorkeur via herstructurering of intensivering van bestaande terreinen moet plaatsvinden. Een keuze voor uitbreiding van het bestaande areaal wordt nog niet gemaakt. Dat is een van de punten van kritiek van de VAB. De ervaring leert, dat de behoefte aan bedrijventerrein bij lange na niet kan worden opgelost door herstructurering of intensivering van bestaande locaties. Gevoegd bij het feit dat de planning van nieuwe terreinen en zaak van zeer lange adem is loop je al snel achter de feiten aan.

Regio Amersfoort

De gemeenten in de Regio Amersfoort hebben vorig jaar een onderzoek laten instellen naar de behoefte aan bedrijventerrein voor de komende jaren door Buck Consultants. Becijferd is dat er in het Utrechtse deel van de regio 87 hectare extra terrein nodig is tot 2030. Vooralsnog verschillen de regiogemeenten met de provincie van mening over de omvang van de uitbreidingsbehoefte. In het “Kader regionale programmering wonen en werken” dat de provincie onlangs heeft opgesteld wordt voor de regio Amersfoort een bandbreedte voor extra bedrijventerrein van 7 tot 22 hectare aangegeven. De VAB vindt het onbegrijpelijk dat deze uitgangspunten zover uiteenlopen. Het is een must dat de overheden hier met elkaar uitkomen. Op basis van eerdere studies en de uitgifte in de afgelopen jaren vindt de VAB de becijfering van de Regio Amersfoort reëler dan die van de provincie.

Gemeente Amersfoort

De VAB is betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie in Amersfoort. Onlangs heeft de VAB gereageerd op de eerste stap van de Omgevingsrapportage. Daarin wordt een aantal mogelijke ontwikkelingsvarianten beschreven, waarvan er uiteindelijk één als voorkeursvariant wordt gekozen. Wat daarbij opvalt en waarover de VAB zich ook zorgen maakt is de vraag, of “werken” wel voldoende als essentiële factor in de verschillende varianten wordt erkend. Als het voldoen aan de enorme vraag naar woningen en het instandhouden van een gezonde woon-werkbalans een belangrijk uitgangspunt is, dan betekent dit onlosmakelijk een daarop afgestelde groei van het aantal arbeidsplaatsen c.q. toename van de bedrijvigheid in Amersfoort. Ruimte voor werken moet naar de mening van de VAB niet als stiefkind of noodzakelijk kwaad worden behandeld, maar als essentiële randvoorwaarde om een “stad in balans” te creëren.

De VAB heeft de gemeente geadviseerd dit uitgangspunt nadrukkelijker te omarmen.