Nieuwe coalitieakkoord biedt veel aanknopingspunten voor ondernemers, maar heeft ook veel losse eindjes

 

Het bestuur van de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) heeft in een persbericht gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord van de collegepartijen in Amersfoort. Het is een ambitieus programma, dat visie en daadkracht uitstraalt. Alhoewel het even zoeken is wat de ambities van het nieuwe college voor het behoud van een krachtige lokale economie zijn wordt op verschillende plekken in het akkoord de rol van ondernemers bij het behalen van doelstellingen benadrukt. De VAB vindt dit positief en gaat de komende tijd dan ook graag met het nieuwe college in overleg om een actieve rol in de concretisering van doelstellingen te leveren.  

Wonen en werken in balans

Volgens het akkoord groeit het aantal arbeidsplaatsen de komende jaren mee met de stijging van het aantal woningen. Met dit uitgangspunt is de VAB het van harte eens. Het strookt met een van de belangrijkste suggesties die de VAB in haar notitie “Bouwstenen voor het nieuwe collegeprogramma” heeft gedaan. Immers, er wordt de komende jaren veel gebouwd met een groei van het inwonertal tot gevolg.

Om dit uitgangspunt te kunnen waarmaken moet er wel op korte termijn duidelijkheid komen over de vraag, waar die nieuwe arbeidsplaatsen kunnen ontstaan. Anders gezegd, waar vinden we ruimte voor nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijven.

Het akkoord kondigt een nieuw onderzoek aan naar bedrijventerreinen. De VAB juicht dit van harte toe maar wijst er ook op dat in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken naar de behoefte aan ruimte voor bedrijven zijn uitgevoerd, zowel door de gemeente Amersfoort, de Regio Amersfoort als de provincie Utrecht. Daar is weinig tot niets meegedaan. De uitkomsten gaven een veel grotere behoefte aan dan de provincie bereid is om te accommoderen. De VAB vindt dan ook dat -zeker ook in de aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten begin 2023- veel krachtiger door gemeente en regio richting provincie moet worden gelobbyd om daadwerkelijk het uitgangspunt wonen en werken in balans te kunnen waarmaken. De gemeente de regio vinden zowel de VAB als de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK) aan hun zijde.

Groene en circulaire economie

Het coalitieakkoord staat bol van de ambities op het gebied van het toegroeien naar een groene en circulaire economie. De gemeente wil volop ruimte geven aan bedrijven richting groene kringloopeconomie. De VAB is benieuwd waar dat ruimte geven uit bestaat. Als het stimuleringsmaatregelen zijn helpt de VAB graag mee deze richting bedrijfsleven uit te rollen. Overigens zijn de meeste bedrijven uit overtuiging allang bezig met het vraagstuk van duurzaamheid en circulair ondernemen. Dat geldt zeker ook voor de duurzame en sociale band die ondernemers met hun werknemers hebben. In het akkoord wordt de ambitie uitgesproken dat de gemeente een stad wil waarin ondernemers dit type band met hun werknemers aangaan. De aanleiding tot deze opmerking ontgaat de VAB. Ondernemers in Amersfoort zorgen voor het overgrote deel van de meer dan 90.000 arbeidsplaatsen in Amersfoort. Deze ondernemers begrijpen, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, het belang van een goede band met en zorg voor hun werknemers. Bovendien zorgen de 20.000 ondernemers voor de noodzakelijke stageplaatsen en andere faciliteiten voor de Mbo’ers die in Amersfoort worden opgeleid.

Mobiliteit

De VAB maakt zich zorgen over de toekomstige verkeersafwikkeling in Amersfoort nu besloten is de westelijke ontsluiting te schrappen en een initiatief als de versmalling van de Stadsring te gaan onderzoeken. Beide maatregelen uitvoeren én het behouden van een krachtige en diverse economie, zoals ook in het akkoord staat, gaan niet samen. Er zal een serieus alternatief of combinatie van oplossingen moeten komen om de bereikbaarheid voor alle modaliteiten te garanderen en ook een oplossing te bieden voor bestaande knelpunten zoals de verkeersproblematiek van de Nieuwe Poort. In het akkoord wordt een nieuw integraal programma aangekondigd voor verkeer en vervoer. De VAB pleit ervoor vooral ook eerst met een visie te komen hoe het vraagstuk van mobiliteit in al zijn facetten in relatie tot andere beleidsdoelen moet worden aangepakt.

De gemeente kan overigens van harte rekenen op de steun van de VAB bij het streven naar het alsnog behouden van de intercityverbinding Amersfoort CS-Amsterdam CS.